Συμμετοχή σε έργα
Η ανάπτυξη νέων συνεργασιών, η δικτύωση με άλλους φορείς και η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται στα πλαίσια προγραμμάτων παραμένει βασικό μέλημα του Δικτύου. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Δίκτυο υποβάλλει προτάσεις σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και συμμετέχει σε έργα, τα οποία μεταξύ άλλων, προωθούν τον κλάδο των βιολογικών προϊόντων, την έρευνα και την καινοτομία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της επιχειρηματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
 
Δείτε τα έργα στα οποία συμμετέχει - συμμετείχε το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων:

“Mitigating climate change through the sustainable management of agricultural biodiversity (AgroCLIMA)”
Διάρκεια υλοποίησης: 2017-2019
Στόχος του έργου είναι η διατήρηση της γεωργικής βιοποικιλότητας στις υπό μελέτη περιοχές (Ελλάδα- Τουρκία), μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και συμμετοχικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Ενδεικτικοί επιμέρους στόχοι του έργου αποτελούν η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων σχετικά με τη σημασία της αειφόρου διαχείρισης της γεωργικής βιοποικιλότητας, των εδαφικών καλλιεργειών και των ζωικών ειδών για την προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων και η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα οφέλη της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων για την υγεία τους και την προστασία του περιβάλλοντος.


“KATANA- Emerging industries as key enablers for the adoption of advanced technologies in the agrifood sector”
Διάρκεια υλοποίησης: 2016- 2018
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός διασυνοριακού και διατομεακού οικοσυστήματος, το οποίο συνδυάζει τις ανταγωνιστικές δυνάμεις μιας παραδοσιακής βιομηχανίας (agrifood) με τρεις βασικές αναδυόμενες βιομηχανίες (eco- industries, mobile services, personalised health) με σκοπό να παρέχει ένα ολιστικό πλαίσιο υποστήριξης σε ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιταχύνοντας το ποσοστό υιοθέτησης προηγμένων τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων σχετικών με αναδυόμενες βιομηχανίες στο αγροδιατροφικό οικοσύστημα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου:
http://katanaproject.eu/


ΕCOPACK®
CIP-EIP-Eco-Innovation-2009
Διάρκεια υλοποίησης: 2010 – 2013
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός νέου προτύπου πιστοποίησης συσκευασίας, φιλικής προς το περιβάλλον. Η νέα πιστοποίηση, η οποία θα φέρει το σήμα EcoPack®, θα βασιστεί στη μελέτη του τρόπου αποικοδόμησης των υλικών συσκευασίας, με τη μέτρηση των τοξικολογικών επιπτώσεων που προκαλούνται κατά την απόρριψη της συσκευασίας και την ενσωμάτωσή της στο έδαφος. Η νέα πιστοποίηση θα δώσει χρήσιμα στοιχεία στις επιχειρήσεις τροφίμων για τις ήδη χρησιμοποιούμενες συσκευασίες αλλά και για την επιλογή νέων υλικών που θα είναι περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον. Παράλληλα, το σήμα EcoPack® θα τοποθετηθεί στις συσκευασίες που πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης EcoPack®, ώστε να αναγνωρίζονται εύκολα από τους καταναλωτές.  Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έξι εταίροι από τη Γαλλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου:
http://www.ecopack-label.eu
 
“Development of a common branding scheme for the promotion of organic local products of the cross-border region – BioBrand”
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013”
Διάρκεια υλοποίησης: 2011 – 2013
Το έργο Bio-Brand σχεδιάστηκε με στόχο να στηρίξει όλους τους εμπλεκόμενους στον κλάδο των βιολογικών προϊόντων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας ώστε να βελτιώσουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες για να προωθήσουν πιο αποτελεσματικά τα τοπικά βιολογικά προϊόντα. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι εταίροι του έργου υλοποίησαν σειρά δράσεων, όπου ενημέρωσαν τους βιοκαλλιεργητές και τις επιχειρήσεις πως να υιοθετήσουν νέες στρατηγικές μάρκετινγκ με σκοπό να εισέλθουν δυναμικά στην αναπτυσσόμενη αγορά των βιολογικών προϊόντων. Στα πλαίσια του έργου ένα κοινό Brand, το Bio-Brand, σχεδιάστηκε για επιλεγμένα τοπικά βιολογικά προϊόντα της διασυνοριακής περιοχής και προσδιορίστηκαν οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν τα προϊόντα που θα συμμετέχουν σε αυτό.
Επιπρόσθετος στόχος του έργου ήταν η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και η ενημέρωσή τους για τα τοπικά βιολογικά προϊόντα της διασυνοριακής περιοχής και τα οφέλη τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου:
http://www.bio-brand.eu
 
“Developing European Inter-Cluster Alliance for Organic Agriculture”
Civil Society Dialogue II: Culture and Arts Grant Scheme (CSD-II/CA)
Διάρκεια υλοποίησης: 2011-2012
 
Το έργο είχε στόχο τη βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων στον κλάδο της βιολογικής γεωργίας, την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας και τη διασφάλιση της ροής των πληροφοριών για νέες αγορές. Οι εταίροι του έργου, οι οποίοι προέρχονταν από την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα, έχοντας ως βάση τη δικτύωση και προκειμένου να φέρουν εις πέρας το στόχο τους, πραγματοποίησαν σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων, καθώς και σχετική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας συνέβαλλαν στη δημιουργία μιας πλατφόρμας επικοινωνίας μεταξύ των παραπάνω χωρών. Επιπλέον, στα πλαίσια του έργου αυτού, δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα, στην οποία παρουσιάζονται καλές πρακτικές διαφόρων επιχειρηματιών και φορέων του κλάδου των βιολογικών προϊόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου:
http://www.organikkumeler.org
 
«Προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας».
Διάρκεια υλοποίησης: 2007-2008
INTERREG IIIA/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ – π.Γ.Δ.Μ.
Το αντικείμενο του έργου αφορούσε στην ανάπτυξη της διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας στον τομέα της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, με στόχο τη  συνεργασία των επιχειρήσεων στην περιοχή, την ενημέρωση και εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον τομέα, την προσέλκυση συνεργασιών, την αύξηση της οικονομικής ολοκλήρωσης του κλάδου στη διασυνοριακή περιοχή και την επίλυση προβλημάτων αλλά και ανάδειξης ευκαιριών που παρουσιάζονται από την επιχειρηματική διασυνοριακή συνεργασία. Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου αφορούσαν μεταξύ άλλων στη μελέτη για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στη διασυνοριακή περιοχή τον τομέα των βιολογικών προϊόντων, στην ίδρυση και λειτουργία δικτυακού τόπου και δημιουργία βάσης δεδομένων, στην πραγματοποίηση προγραμματισμένων επιχειρηματικών συναντήσεων κα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου:
http://grfyrom.biocluster.gr/
 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Καλλιεργητικές Συμβουλές

bio-brand