Νομοθεσία
Βρέθηκαν 18 εγγραφές1
Ημερομηνία Τίτλος
09/12/2013 Καν. 1235_2008.pdf
Κανονισμός (ΕΚ) 1235/2008  "για τον καθορισμό των λεπτομερειών κανόνων εφαρμογής του Καν.834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.
06/12/2013 Καν. 751_2012.pdf
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 751/2012 της Επιτροπής της 16ης  Αυγούστου 2012 για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.
05/12/2013 Καν. 508_2012.pdf
Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) αριθμ. 508/2012 της Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2012  για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1235/2008 για τον κανονισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.
04/12/2013 Καν. 126_2012.pdf
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 126/2012 της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 889/2008 όσον αφορά τα αποδεικτικά έγγραφα και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1235/2008 όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
03/12/2013 Καν. 1084_2011.pdf
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 1084/2011 της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.
02/12/2013 Καν. 1267_2011.pdf
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 1267/2011 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.
29/11/2013 Καν. 590_2011.pdf
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 590/2011 της Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.
28/11/2013 Καν. 471_2010.pdf
Κανονισμός (ΕΕ) 471/2010 της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, όσο αφορά τον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες πρέπει να προέρχονται ορισμένα γεωργικά προϊόντα βιολογικής παραγωγής προκειμένου να διατεθούν στο εμπόριο στην Κοινότητα.
27/11/2013 Καν. 537_2009.pdf
Κανονισμός (ΕK)  537/2009 της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, όσον αφορά τον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες πρέπει να κατάγονται ορισμένα βιολογικά παραγόμενα γεωργικά προϊόντα προκειμένου να κυκλοφορούν στο εμπόριο εντός της Κοινότητας.
20/07/2013 Καν. 889_2008.pdf
Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων.
19/07/2013 Καν. 505_2012.pdf
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 505/2012 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2012 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων
17/07/2013 Καν. 344_2011.pdf
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 344/2011 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων.
16/07/2013 Καν. 426_2011.pdf
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 426/2011 της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων.
15/07/2013 Καν. 271_2010.pdf
Κανονισμός (ΕΕ)  αριθ. 271/2010 της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τον λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15/07/2013 Καν. 710_2009.pdf
Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τη βιολογική παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών.
15/07/2013 Καν. 1254_2008.pdf
Κανονισμός (ΕΚ) 1254/2008 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων.
14/07/2013 Καν. 834_2007.pdf
Κανονισμός (ΕΚ)  αριθμ. 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91"
13/07/2013 Καν. 967_2008tropo.pdf
Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 967/2008 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.


Καλλιεργητικές Συμβουλές

bio-brand
 
Το ξέρατε ότι ...